تحقيق راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي

مطالب دیگر:
🔗تشریح مفهوم رضایت مشتری و شاخص های آن در سطح بین المللی🔗ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی🔗مبانی نظری تعارض نقش🔗تعهد درک شده کارکنان و عوامل موثر بر تعهد سازمانی🔗پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان🔗مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان🔗طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان🔗پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری🔗مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری🔗بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار🔗بررسی مرور زمان در حقوق ایران🔗بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران🔗پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری🔗مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری🔗بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری🔗پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق🔗مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق🔗مدیریت طرح های توسعه دکتر حسن رنگریز🔗ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها🔗احکام و آثار مرور زمان🔗پروپوزال وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری🔗ارزیابی کاربرد خشونت و دیدگاه اسلام در مورد خشونتهای مجاز و غیرمجاز🔗پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس🔗پروپوزال بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات و تصمیم گیری براساس آن برای پرداخت تسهیلات به مشتریان🔗مبانی نظری بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات و تصمیم گیری براساس آن برای پرداخت تسهیلات به مشتریان
تحقيق راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي|34010439|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقيق راهکارهاي تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي را مشاهده می نمایید.

مقدمه:
اتحاد ملي يک مساله داخلي است وانسجام اسلامي يک مساله خارجي
وهرکدام نيازمند راهکارهاي متفاوت (وحتي گاه متناقض) مي باشند. چرا که يک
راهکار ممکن است منجر به انسجام اسلامي بالا، اما اتحاد ملي پايين وبالعکس
راهکار ديگري ممکن است منجربه اتحاد ملي بالا ولي انسجام اسلامي پايين شود.
دراين نوشتار سعي بر ارائه راهکارهايي است که همزمان منجر به اتحاد ملي
وانسجام اسلامي بالايي گردند واز ارائه راهکارهايي با نتايج متضاد يا
متناقض و گيج کننده پرهيز شده است. پيش از ارائه هرگونه راهکار بايستي
عواملي که منجر به اتحاد ملي وانسجام اسلامي در کودکان ونوجوانان مي شوند
را شناسايي نماييم وپس از آن با برنامه ريزي هاي دقيق زمينه هاي لازم را
براي تقويت شکل گيري نگرش مثبت نسبت به اتحاد ملي وانسجام اسلامي وهمچنين
کسب دانش لازم وايجاد رفتارها مناسب فردي وگروهي فراهم کرد. مباني نظري
تحقيق، مطالعات رشد کودک ونوجوان و مصاحبه هاي صورت گرفته توسط محقق با
تعدادي از دانشجويان عوامل مهم وتاثيرگذار برکودکان ونوجوانان (که مي توان
از طريق آنها به تقويت اتحاد ملي وانسجام اسلامي پرداخت) را به شرح مدل ذيل
استخراج نمود.
(شکل يک - مدل مفهومي عوامل موثر در شکل گيري و تقويت اتحاد ملي و انسجام اسلامي )
خانواده
والدين
و برادران وخواهران نقش بسزايي در رشد همه جانبه فرد وازجمله ايجاد زمينه
هاي لازم براي شکل گيري نگرش مثبت نسبت به اتحاد ملي و انسجام اسلامي
دارند. لذا يکي از راهکارهاي مناسب به منظور ايجاد بستر لازم براي تقويت
اتحاد ملي وانسجام اسلامي و ارائه آن در همان دوران اوليه رشد به کودکان
ونوجوانان، بستر سازي اين مطلب در خانواده است. به اين منظور مي توان از
نهادهاي مختلف (ازجمله آموزش و پرورش، بسيج، پليس و...) به منظور ارائه
آموزشهاي لازم به خانواده جهت چگونگي بستر سازي اين امر در خانواده کمک
گرفت.
مدرسه ( معلمان، محتواي آموزشي)
يکي ديگرازعوامل مهم و اثرگذار
بر رشد کودکان و نوجوانان مدرسه است. مدرسه به طرق گوناگون رشد همه جانبه
کودکان ونوجوانان وهمچنين نوع و ميزان دانش ونگرش آنها را نسبت به موضوعات
مختلف از جمله تاريخ مشترک، سرزمين مشترک، و..... اتحاد ملي وانسجام اسلامي
تحت تاثير قرار مي دهد. لذا به اين منظور بايستي کتب تحصيلي مورد بازنگري
دقيق قرار گرفته ومفاهيم مربوط به اتحاد ملي وانسجام اسلامي (ادبيات وتاريخ
مشترک، رسالت مشترک، دين مشترک، فرهنگ وهنر، و....) به نحو دقيق و
کارشناسانه درمحتواي کتب تحصيلي، داستانها وحکايتها، ضرب المثل ها و...
وارد گردد. ازاين طريق معلمان که انتقال دهندگان کليدي محتواي کتب رسمي
هستند، آنها را به دانش آموزان انتقال داده و موجب درک عميق و نگرش مثبت
نسبت به اتحاد ملي وانسجام اسلامي درخود ودانش آموزان (ودر نهايت درکل
اجتماع) مي شوند. به اين صورت دانش آموزان به تدريج با اين مفاهيم آشنا شده
وآنها را دروني مي کنند و درسرانجام خود آنها نيز به عنوان افرادي که در
آينده اين دانش ونگرش مثبت را به ساير افراد اجتماع انتقال خواهند داد
درخواهند آمد.