طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

مطالب دیگر:
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرونشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم بیدشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامردشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لارستانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ممسنیشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرودشتشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیریزشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سپیدانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیرازشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشتشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزینشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهارشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاششیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیکشهرشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربازشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زابلشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بانهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجارشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندرهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کامیاران
طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی|40062376|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی را مشاهده می نمایید.

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار دارد که با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

فهرست مطالب

چکیده : نحوه کار دستگاه

کاربرد 1

مقدمه و تاریخچه..1

فصل اول : میکرو پروسسورها ..3

1-1 انواع میکروپرسسورها..4

2-1 الکترونیک در زندگی امروز..5

3-1 سیستمهای الکترونیکی..6

4-1 مدارهای خطی و مدارهای رقمی..6

5-1 مختصری راجع به AVR..7

6-1 طراحی برای زبانهای C و BASIC..8

7-1 خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L9

1-7-1 خصوصیات جانبی10

2-7-1 فیوز بیت های ATMEGA1612

8-1 بررسی پورت های میکرو کنترلر14

1-8-1 پورت B14

2-8-1 پورت C17

3-8-1 پورت D18

9-1 مدار داخلی ATMEGA1621

فصل دوم : سخت افزار 22

1-2 طرز کار المان های مدار23

2-2 شماتیک ونحوه اتصالات قطعات25

3-2 تصویر مونتاژ شده مدار26

فصل سوم : نرم افزار27

1-3 برنامه 28

2-3 شرح برنامه31

طرح پروتل مدار35

ضمائم

فهرست منابع