کتاب روانشناسی تربیتی

مطالب دیگر:
🔗بررسی و آشنايي با عوامل زنده بيماري زا🔗بررسی و شبيه سازی رآکتور سنتز متانول با استفاده از نرم افزار Hysys🔗بررسی پروتکل های انتقال فایل File Transfer🔗بررسی مدیریت پیامبر اكرم (ص) در غزوه احزاب🔗كاربرد خط در گرافيك – تایپوگرافی🔗بررسی تاريخچه اي افزودنيهاي آب گسترده متوسط🔗بررسی هنر اسلامي و جایگاه نمادهای مختلف در هنر اسلامی🔗استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر و روش های افزایش راندمان بويلر🔗بررسی اجزا و ساختار اكوتوريسم و اكولاك🔗بررسی تغيير شكل هاي فرم آزاد ديريكله انيميشن رايانه 97 و كاربرد آنها براي شبيه سازي دست🔗بررسی سیر و تحول جريان هاي سياسي ایران از سال 1357 تا 1368🔗بررسی فرآیند و مراحل تولید کاغذ و سیستمها و تاریخچه صنعت چوب و کاغذ🔗بررسی جایگاه مسافرت های دریایی و سیستم ها و خدمات حمل و نقل دريايي (كروز)🔗بررسي ميزان كاهش آلايندهاي خروجي اگزوز در اثر سرويس و تنظيم موتور خودرو🔗بررسی زندگی سیاسی دکتر محمد مصدق از ابتدا تا پایان🔗بررسی زندگینامه دکتر محمد معین🔗بررسی زندگینامه دكتر محمود صناعي🔗بررسی زندگینامه دکتر مصدق🔗بررسی زندگینامه دکتر محمود احمدی نژاد ( رئیس جمهور ایران)🔗طراحی اتاق کودک و دکوراسیون داخلی و نقش رنگ های مختلف
کتاب روانشناسی تربیتی|41020391|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان کتاب روانشناسی تربیتی را مشاهده می نمایید.

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشتهروانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی
روانشناسی پرورشی چنانچه از نام آن پیداست برخاسته از دو نظـام مسـتقل یعنـی روانشناسـی و پـرورش ( آمـوزش و پرورش ) است .

روانشناسی پرورشی شاخه یا از علم روان شناسی است که در خدمت پرورش کاران قرار دارد . روان شناسی خود یکی از شاخه یها علوم تجربی و علوم تجربی نیز یکی از دانشها یا معرفتها ی بشری است . ویژگی مهم علوم تجربی این اسـت


که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست یم دیآ . در علوم تجربی مشاهده به دو شـکل عمـده مشـاهده طبیعـی و
مشاهده کنترل شده صورت یم یگ رد . منظور از مشاهده طبیعی دقت کـردن در امـور هسـتی بـدون دخـل و تصـرف در
آنهاست . مشاهده کنترل شده به آن نوع مشاهده گفته یم شود که دانشـمند ابتـدا در موقعیتهـا ی مـورد نظـر خـود
تغییراتی ایجاد نما یدو آن گاه به مشاهده نتایج حاصل می پردازد .
روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهای شناختی و ذهنی زیربنای رفتار است .
تعریف پرورش
پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمی و شناختی ، روانـی ، اجتمـاعی یـا بـه طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهـت هنجارهـای مـورد پـذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا کـردن استعدادهای آنها است
پرورش و کارآموزی
هدف کار آموزی، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهای همه جانبه افراد یا رشد شخصـیت آنـان نیسـت . بلکـه
منظور آن دادن فنون و مهارت یها مورد نیاز به کارآموزان برای انجام شغل یا حرفهیا معین است بنابراین کار آموزش را
باید بخش کوچکی از پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد پذیرفتن مشاغل و تخصص یها گوناگون است .
تفاوت یها بین نهادهای پرورش و دوره های کارآموزی
1 – پرورش فرآیندی است گسترده و دراز مدت با هدف یها کلی و جامع ، در حالی که کارآموزی فعالیتی است محـدود
و مشخص با هدف یها دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً کوتاه انجام یم ردیگ .
2 – پرورش غالباً وظیفه نهادهای رسمی و دولتی است در حالی که دوره یها کـارآموزی را بیشـتر مؤسسـات صـنعتی و
خدماتی خصوصی و گاه دولتی برای تأمین نیروی انسانی متخصص خود تأسیس و اداره یم کند .
3 – دوره یها پرورشی عموماً بسیار کلی و جامع و مستمر هستند ، اما هدف یها کارآموزی معمولاً محـدود ، مشـخص و مقطعی هستند.
4 – در نظام یها پرورشی ، پرورش یابندگان آزادند تا با بهره گیری از امکانات گوناگون نهادهای پرورشی مانند معلمان ،
دروس مختلف و ... و با توجه به علائق و استعدادهای متنـوع خـود ، مسـیرهای دلخـواه را برگزیننـد . امـا در دور ه یهـا
کارآموزی ، کارآموزان موظفند به رغم علاقه ها و استعداد های مختلف خود به سوی هدف یها واحدی کـه در برنامـه آن دوره ها در نظر گرفته شدهاند پیش بروند .

PDF:نوع فایل

سایز:11.2 mb

تعداد صفحه:134