کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی|41020392|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی را مشاهده می نمایید.

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشتهروانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

فصل اول: تعریف روانشناسی رشد

روانشناسی رشد علمی است که جریان تحولات و تغییرات جسمی، ذهنی، عاطفی و عملکـرد اجتمـاعی فـرد را در طـول عمر - از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگ - مطالعه می کند.
اصول و قوانین رشد
رشد جریانی مرحلهای و پیوسته است.
رشد فرد از تشکیل نطفه تا پایان عمر به مراحل معین و مشخصی تقسیم میشـود کـه هـر یـک ویژگیهـا و خصوصـیاتی
دارند، مراحل رشد در جنبههای مختلف زندگی به صورت متوالی پی در پی پدیدار میشود. چنانکـه راه رفـتن کـودك از
مراحل نشستن، خزیدن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن و بالاخره راه رفـتن تشـکیل مـیشـود. بـر مبنـای زمین هـای روانشناسی رشد کودکان و تحولات ساختمان روانی - شناختی - اجتماعی، مراحل رشد بهصورت زیر تقسیم بندی شده است.
-1 مرحله پیش از تولد یا دوره جنینی (از آغاز تشکیل نطفه تا هنگام تولد)
-2 مرحله شیرخوارگی یا دوره طفولیت (از ابتدای تولد تا پایان دوسالگی)
-3 مرحله کودکی اول یا دوره پیش دبستانی (از سه تا هفت سالگی)
-4 مرحله کودکی دوم یا دوره دبستانی (از هفت تا یاز ) دهسالگی
رشد دارای الگوهای قابل پی . شبینی است
جریان رشد انسان از الگو و طرح معینی پیروی میکند. در رشد قبل از تولد، توالی و ترتیب زیستی معینی وجود دارد که
در آن، صفات معینی در فواصل ثابتی ظاهر میشود. در رشد بعد از تولد نیز این الگوی منظم زیستی، همچنـان آشـکار و معلوم است.

تفاوتهای فردی در رشد
اگرچه الگوی رشد برای همه کودکان و نوجوانان یکسان است و یک الگوی عمومی برای تمام آنها میتواند مطـرح باشـد،
هر کودکی برای خود الگوی ویژهای نیز دارد که با روش و سرعت خاص خویش رشد میکند، برخی از کودکان بـه شـیوه
گام به گام، تدریجی و یکنواخت رشد میکنند، در حالی که بعضی دیگر رشد ناگهانی و جهشی دارند.

رشد دارای ابعاد مختلف و فرایندی پیچیده است.
رشد جسمانی و روانی هر دو با هم و به صورت تأثیر متقابل در فرد وجود دارد. همبستگی و پیوستگی بین رشد جسمانی و روانی به طور پیچیده و در هم قابل ملاحظه و توجه است.
دوره های حساس رشد
هر چند تمام مراحل رشد به صورت پیوسته و پی در پی به وقوع میپیوندد، ولـی ایـن مراحـل بـه جهـات گونـاگونی بـا یکدیگر متفاوت بوده، از حساسیتهای گوناگونی برخوردار است که عبارتند از:
الف- سرعت رشد در همه مراحل یکسان و یکنواخت نیست. برخی مراحل سریع و بعضی دیگر آرام و یکنواختند.
ب - به طور کلی در الگوی رشد برخی از مراحل به عنوان مراحل تعادل یافته و بعضی نیز به عنـوان مراحـل مهـم تعـادل
معرفی میشود. در مرحله تعادل یافته، کودك رشد ویژه و با ثباتی یافته و از سازگاری و آرامش جنسی برخـوردار اسـت،
ولی مرحله عدم تعادل هنگامی است که تحت تاثیر شرایط طبیعی یا محیطی تحول مشخصی از رشـد آغـاز شـده، ولـی هنوز به نقطه پایانی و کمال خود نرسیده است و طی آن کودك با ناسازگاری روبرو میشود به طـوری کـه در خـوردن و خوابیدن وسازگاری با دیگران به طور کلی دچار اشکال می شود .
عوامل موثر در رشد
میزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل، بستگی به موضوع یا جنبه معین رشد نیز دارد.
توارث
کودکان از همان آغاز تولد با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوتها عمدتاً ناشی از تفـاوت ژنتیکـی آنهـا اسـت. تفاوتهـای وراثتی معلول ویژگیهای گوناگون ژنهای افراد است. ژنها مجموعهای از ملکولهای بیوشیمیایی DNA یـا اسـیددی اکسـی ریبونوکلئیک هستند.

PDF:نوع فایل

سایز:8.43mb

تعداد صفحه:108