کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان )

کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان )|41020395|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ) را مشاهده می نمایید.

توضیحات محصول :

کتاب های خلاصه منابع رشتهروانشناسی عمومی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها به همراه

فصل اول : تعریف و جایگاه انگیزش

تعریف و جایگاه انگیزش درروان شناسی و اساس فیزیولوژیکی آن
1. جایگاه انگیزش درروان شناسی
امروزه روان شناسان به عقاید کانت و ولف مبنی براینکه روان ازسه بخـش مجـزای تفکـر، احسـاس واراده تشـکیل شـده
ومکانیزمهای روانی متأثراز این سه بخش است، توجهی ندارنـد واکثرآنهـا بـه جـای واژه اراده از انگیـزش وهیجـان بـرای
توصیف رفتاراستفاده می کنند.
پدیده انگیزش غالبأ به علل رفتارواینکه چراانسان درمواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت می زند، پاسخ می دهد.
به نظرهانت مسائل اساسی روان شناسی انگیزش عبارت انداز:
1) چگونگی شروع وخاتمه رفتارموجود زنده؛ 2) شدت وانرژی فعالیت؛ 3) وقوع رفتارتقربی واجتنابی وتأثیراصـل لـذت –
درد؛ 4) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه وروابط هیجانی؛ 5) اتخاذ تصمیم درمورد رفتارهای معین؛ 6) انتخـاب اهـداف
درازمدت؛ 7) مبانی تغییرات رفتارویادگیری؛ 8) ثبات دررفتارمعین برای دستیابی به هدف باوجود تغییرشرایط .
به طورکلی برای پژوهشگران روان شناسی انگیزش، مسائل اساسی عبـارت انـد ازاینکـه چرارفتارخاصـی پدیـد مـی آیـد،
چرارفتار هدفداراست، چرا رفتار معینی برای مدت زمان طولانی ادامه می یابد، چرارفتاربه صورت پیوسته ومتناوب اتفـاق
می افتد، چرارفتارها ازلحاظ درجه شدت بایکدیگرمتفاوتاند وبالاخره چرادر برخی از رفتارها گرایش به تکرار وجود دارد .
2. تعریف انگیزه و انگیزش
براساس نظر کتل می توان برای هررفتارانگیزشی چهارعامل تعیین کننده نام برد :
.1 موقعیت (situation) (محیط ومحرکهای بیرونی)
.2 مزاج (disposition) (حالت ووضعیت درونی ارگانیزم)
.3 هدف (intention) (هدف رفتار، منظوروگرایش)
.4 ابزار (instrument) (ابزاردستیابی به هدف

نمونه سوالات

1. در نظریه تنیدگی (سلیه) فرایند فیزیولوژیکی در کدام مرحله کاهش می یابد ؟
1) هشداری 2) واکنش 3) مقاومت 4 ) واماندگی
2. مرکز کاهش درجه حرارت بدن کدام است ؟
1) هسته های میانی هیپوتالاموس 2) هسته های قدامی هیپوتالاموس
3) دستگاه کناری و شبکه ای 4) هسته های موجود در ساقه مغز
3. در مرحله خواب متناقض (REM)، موج نگار مغزی از کدام (موج) تشکیل شده است ؟
1) آلفا 2) بتا 3 ) تتا 4 ) دلتا
4. دستگاه فعال ساز نزولی شبکه ای برای کدام فعالیت اهمیت دارد ؟
1) رفتار تشنگی 2) مکانیزم خواب
3) گیرنده های حرارتی 4) افزایش تنود عضلانی
5. در نظریه لیندزلی، به نقش کدام بخش دستگاه عصبی در رفتار انگیزشی تأکید می شود ؟
1) پیرامونی 2) کناری 3) خودمختار 4 ) فعال ساز صعودی
6. در کدام نظریه، اساس (رفتار انگیزشی) از تعارض بین سرمایه گذاری و سرمایه زدایی روانی ناشی می شود ؟
1) گشتالت 2) روان تحلیل گری 3 ) انسان نگری 4) رفتاری نگری
7. در نظریه رفتاری نگری، ظهور رفتار انگیزشی به کدام "عامل " بستگی دارد ؟
1) تنش موجود در ارگانیزم 2) وجود محرك برانگیزنده بیرونی
3) نقصان فیزیولوژیکی و تحریک درونی 4) تحریک دستگاه خارج هرمی
8. برطبق کدام نظریه، رفتارها تحت تأثیر شناختها قرار دارند ؟
1) فروید 2) هال 3) جیمز 4) مورای «212» مجموعه روانشناسی
9. در نظریه لوین ( جذابیت هدف) به کدام عامل بستگی دارد ؟
1) تنش 2) فاصله روانی 3) ارزش هدف 4 ) فضای زندگی
10. کدام محقق به اصل ( تعادل حیاتی ) در فرایندهای انگیزشی اعتقاد ندارد ؟
1) لوین 2) هال 3) فروید 4 ) اتکینسون

پاسخنامه
.1 گزینه ( .3) صحیح است
.2 گزینه ( .2) صحیح است
.3 گزینه ( .3) صحیح است
.4 گزینه ( .4) صحیح است
.5 گزینه ( .4) صحیح است
.6 گزینه ( .2) صحیح است
.7 گزینه ( .3) صحیح است
.8 گزینه ( .1) صحیح است
.9 گزینه (1 .) صحیح است
.10 گزینه ( .4) صحیح است

PDF:نوع فایل

سایز:13.0mb

تعداد صفحه:245