محاسبات امپدانسهاي توالي خطوط انتقال و انرژي

محاسبات امپدانسهاي توالي خطوط انتقال و انرژي|728776|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان محاسبات امپدانسهاي توالي خطوط انتقال و انرژي را مشاهده می نمایید.

قیمت 8000تومان

فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه فصل 1 : مقدمه

فصل 2: امپدانسهاي توالي خطوط انتقال

4-1- امپدانس هاي توالي منفي و مثبت خطوط ……………………………. 1

4-2- پيوند و لتگرداني يا كوپلاژ و لتگرداني ……….………………..…….. 5

4-3- اندوكتانسهاي خودي و متقابل در سيم هاي استوانه اي موازي …………… 9

4-4- خط كارسون ………………………………………….………. 16

4-5- امپدانسهاي خط سه فازه ……………………………….………. 21

4-6- جا به جائي هاديهاي خط …….………………….……………. 28

4-6-1- دوران هاديهاي خط با استفاده از R ……..…….………… 30

4-6-2- محاسبه امپدانسهاي توالي توسط R …..……….……….. 44

4-6-3- پيچيدن زوج هادي خط ……...……………………..…….. 48

4-7- خطوط كاملاً جا به جا شده ……...……………………………… 55

4-8- مدار نامتعادل ناشي از جا به جائي ناقص ……...…………………….. 62

4-9- امپدانس توالي خطوط با هاديهاي باندل ……...………………….… 70

4-10- امپدانس توالي خطوط با يك سيم زمين ……....……………..……. 80

4-10-1- امپدانس توالي خط بدون جابجائي با يك سيم زمين …………..…83

4-10-2- تقسيم جريان بين سيم زمين و زمين ……….…..…………. 89

4-10-3- امپدانس توالي خط جا به جا شده با يك سيم زمين …...…. .. 91

4-11- امپدانس توالي خطوط با دو سيم زمين …… …….……….………. 97

4-11-1- امپدانس توالي خط بدون جابه جائي با دو سيم زمين ….….…. 99

4-11-2- امپدانس توالي خط جابه جا شده با دو سيم زمين ……… …... 101

4-12- امپدانس توالي خطوط با n سيم زمين ……...……………..……. 107

4-13- امپدانس توالي صفرخطوط جابه جا شده با سيم هاي زمين ……..…… 108

4-13-1- مدار تك ـ فاز با مدار برگشت جريان از طريق زمين …..…… 108

4-13-2- مدار تك با سيم و سيم زمين و مدار برگشت جريان ..……… 111

4-13-3- مبنائي براي امپدانس توالي صفر I يا 3I ……….…….. 114

4-14- محاسبات هاديهاي داراي مغزي فولادي ……………………….…. 116

4-15- جابه جائي و عدم جا به جائي خطوط چند مداره موازي …………..…. 122

4-16- بهينه ساختن مدار موازي براي داشتن حداقل نامتعادلي ………….…. 131

مسائل ………………………………………….………………. 135

فصل 3: كاپاسيتانس توالي خطوط انتقال

5-1- كاپاسيتانس توالي مثبت و منفي خطوط جا به جا شده …….……..…… 150

5-2- كاپاسيتانس توالي صفر خطوط جا به جا شده ……………………….. 156

5-3- كاپاسيتانس متقابل خطوط انتقال ………….…………………….. 161

5-4- كاپاسيتانس متقابل خطوط سه فازه بدون سيم هاي زمين ………….…. 169

5-5- كاپاسيتانس خط جا به جا شده بدون سيم هاي زمين …………….…… 175

5-6- كاپاسيتانس متقابل خط سه فازه با سيستم هاي زمين ……………….… 175

5-7- كاپاسيتانس خطوط دو مداره ………………………….………… 184

5-8- نامتعادلي الكتروستاتيكي خطوط بدون جا به جائي ……….…………. 191

مسائل ………………………………………………………..…. 198